top of page

Algemene Voorwaarden

 

Toepasselijkheid van de voorwaarden: Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cursist zich bij Physio Global heeft ingeschreven voor het volgen van een cursus. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van Physio Global.

 

Opleidingsinstituut: Physio Global

 

Cursus Kosten: Alle prijzen (incl. BTW) staan vermeld op www.physioglobal.nl

 

Cursus: Op ons rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de cursus, zo goed mogelijk begeleiden van de cursist gedurende de tijden dat de cursus wordt gegeven door het inschakelen van voldoende gekwalificeerde docenten. Wij bepalen welke docent de cursus geeft waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven. Wij zijn bevoegd om gedurende de looptijd van de cursus nieuwe docent(en) aan te wijzen. De inhoud van de cursus wordt door ons bepaald en is terug te vinden in het voorlichtingsmateriaal. De instructeurs zijn tot op zekere, bij hen bekende hoogte vrij om een eigen invulling te geven aan de cursusstof.

 

Kosten voor studieboeken/studiemateriaal: € 0,- (reader) mits niets anders vermeld staat op de website.

 

Begeleiding en diensten welke zijn inbegrepen: de beschikbare online content door Physio Global met eventueel studiemateriaal.

 

Inschrijvingstermijn: Inschrijving is tot en met de start van de livestream van de cursus of op eigen gekozen moment (bij on demand online scholing) en zoals staat vermeld op de website. In principe is er een onbeperkt aantal online deelnemers per online scholing. Indien zich meer cursisten hebben aangemeld dan door ons geplaatst kunnen worden, komt tussen de niet te plaatsen cursisten en ons geen overeenkomst tot stand. De cursisten die niet geplaatst kunnen worden, ontvangen hierover tijdig bericht. Indien voor de desbetreffende cursus door ons een wachtlijst wordt bijgehouden, wordt de niet geplaatste cursist op die wachtlijst bijgeschreven. Indien deze cursist zich voor de eerstvolgende, soortgelijke cursus opnieuw aanmeldt, zal deze cursist met voorrang geplaatst worden.

 

Betalingsvoorwaarden: Tenzij anders is overeengekomen dient de factuur binnen 14 dagen na dagtekening te zijn betaald. Definitieve inschrijving volgt pas na ontvangst van uw betaling (zie bedenktermijn). De cursist wordt verwacht per email af te melden voor een cursus, als dit niet binnen het termijn van 2 dagen voor aanvang van de (online) cursus plaatsvindt zal de cursist het hele bedrag moeten overmaken aan de cursusaanbieder. Zie ook bedenktermijn. Indien de cursist niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of indien een incasso gestorneerd wordt, zullen de kosten ad € 15,00 die wij in verband daarmee moeten maken, voor rekening van de cursist zijn.

 

Betalingstermijnen: Betaling in termijnen is in overleg mogelijk. Voor aanvang van de cursus dient het volledige bedrag te zijn overgemaakt.

 

De wijze van betaling: Overboeking op rekeningnummer NL76 KNAB 0605 2100 55  ten name van Physio Global onder vermelding van het factuurnummer. Indien er sprake is van een gratis online Webinar, is de wijze van betaling niet van toepassing. Ook kan de cursist bij online deelname via WebinarGeek via iDeal, Bankcontact of KlarnaNu (via Mollie) het bedrag rechtstreeks betalen voor deelname bij (online) scholing. De betalingsbevestiging ontvangt de cursist rechtstreeks per mail. Facturatie ontvangt de cursist later per mail. 

 

De duur van het contract: De duur van het contract/algemene voorwaarden is tot de laatste dag van de cursus .

 

De condities waaronder de cursus niet doorgaat: Wanneer er 30 dagen voor aanvang van de cursus minder dan het vermelde minimum aantal aanmeldingen zijn of bij ziekte van de docent. In beide gevallen zal 100% van het betaalde cursusgeld worden teruggestort.

 

In geval van verhindering en/of ziekte van een docent heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding. Bij verhindering en/of ziekte van een docent zal Physio Global indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging echter niet mogelijk blijkt zal Physio Global de cursist hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Physio Global zal in dat geval zo snel mogelijk met alternatieve data komen.

 

De annuleringsvoorwaarden en mogelijkheden tot restitutie van gelden: Annulering is mogelijk tot 2 dagen voor aanvang van de (online) cursus. Annulering na verloop termijn: geen restitutie van gelden. Het is overigens te allen tijde toegestaan om in geval van ziekte van de oorspronkelijke deelnemer een vervanger te sturen.

 

Vakanties en algemene erkende feestdagen: Indien de cursus geheel of gedeeltelijk niet door de cursist wordt gevolgd wegens een door hem of haar vastgestelde vakantie, kan de cursus of het desbetreffende gedeelte daarvan niet worden ingehaald en wordt op de overeengekomen cursusprijs geen restitutie verleend. Indien sprake is van een verschoven cursus of onderdeel daarvan en de cursist op de nieuw vastgestelde tijdstippen verhinderd is, zijn wij verplicht om de cursist een hem of haar passend alternatief aan te bieden. Als passende alternatieven worden in ieder geval aangemerkt: het geven van gelegenheid om de gemiste cursusonderdelen op een later tijdstip te volgen dan wel, zulks naar onze keuze, het restitueren van het cursusgeld naar evenredigheid van de niet door hem of haar gevolgde cursusonderdelen. Indien de cursist zich op verhindering beroept, zullen wij mogen verlangen dat de cursist de reden van verhindering opgeeft en desgewenst aantoont.

 

Bedenktermijn: Na ontvangst van de factuur heeft de cursist 14 dagen de tijd om de inschrijving definitief te maken of te annuleren. Wanneer de cursist besluit te annuleren dient dit schriftelijk (of per e-mail) te worden bevestigd. Als dit niet binnen 14 dagen gebeurt wordt de aanmelding als definitief gezien.

 

Bij wie het copyright berust: Physio Global

 

Aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk wanneer bij ons, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de cursist en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Wij zijn niet aansprakelijk op het moment dat de cursist op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door ons of onze instructeurs gegeven instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cursist. De cursist is jegens ons aansprakelijk wanneer wij op enigerlei wijze schade lijden en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door ons of onze instructeurs gegeven instructies door deze cursist. De cursist dient ons te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt.

 

Eigendomsrecht studiemateriaal en online content: Physio Global

 

Bescherming persoonsgegevens: De door de opdrachtgever verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van Physio Global. Deze gegevens zullen niet verstrekt worden aan derden mits dit duidelijk is aangegeven. 

 

Deze voorwaarden zijn opgesteld door Physio Global op 1 januari 2022 en kunnen te allen tijde worden aangepast door Physio Global.

bottom of page